Quy Tắc 3 Chạm & Ứng Dụng Thực Tế

Quy Tac 3 Cham Ung Dung Thuc Te

QUY TẮC 3 CHẠM & ỨNG DỤNG THỰC TẾ

(3 touch rule“ & practical application)

Quy tắc 3 chạm còn gọi là 3 điểm hay 3 mặt tiếp xúc lên thang hay bất kỳ phương tiện nào khác (The 3-touch rule is also known as 3 points or 3 contact surfaces on the ladder (or any other means).

Quy Tac 3 Cham Ung Dung Thuc Te

Cách hiểu đơn giản (Simple way to understand):

Để đảm bảo an toàn, khi lên xuống cầu thang (hay bất cứ phương tiện khác), mọi người cần luôn hương mặt về thang và phân bổ trong lượng đều cho cả 3 mặt tiếp xúc (To ensure safety, when going up and down stairs (or any other means), people need to always face the ladder and distribute weight evenly to all 3 contact surfaces).  

(1)- Bạn hiểu thế nào về “Quy tắc 3 chạm” trong An toàn làm việc trên thang chữ H? (How do you understand the “3-Touch Rule” in Safety of Working on H-Ladders?) 

(2)- Theo bạn, “Quy tắc 3 chạm” đúng trong mọi trường hợp? (In your opinion, “3 Touch Rule” is correct in all cases?) 

(3)- Nếu (2) bạn cho là chưa chắc, thì theo bạn “Quy tắc 3 chạm” sẽ “không đúng” trong trường hợp nào? (If (2) you think is not certain, then in what cases do you think the “3 Touch Rule” would be “not correct”?) 

(4)- Bạn đã  bao giờ thấy, trong  thực tế vẫn xảy ra tai nạn ngã cao (có người té ngã do thang đổ sập) dù đã áp dụng quy tắc 3 chạm? (Have you ever seen that in reality high fall accidents still occur (someone falls due to a collapsing ladder) even though the 3-touch rule is applied?) 

(5)- Theo bạn, điều kiện “Cần” và “Đủ” cho “Quy tắc 3 chạm”  là gì? (In your opinion, what are the “Necessary” and “Sufficient” conditions for the “3 Touch Rule”?) 

(6)- Bạn có thể cho một ví dụ minh họa về việc Vận dụng “Quy tắc 3 chạm” cho các trường hợp khác trong ngành An toàn? (Can you give an illustrative example of applying the “3 Touch Rule” to other cases in the Safety industry?) 

…(and more)…

……………………………….

Nguồn tư liệu:

Dự án hỗ trợ doanh nghiệp “Bồi dưỡng/ nâng cao năng lực/ nghiệp vụ cho nhân sự quản lý (sản xuất/HSE) theo chuẩn HSRC (miễn phí).

Business support project “Training/ improving capacity/ professional skills for management personnel (production/ HSE) according to HSRC standards (free).

…………………………….

--> Mời mọi người tham khảo web https://bkhse.edu.vn/ để có thêm nhiều thông tin cập nhật hàng ngày… Thank You !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *