Z4841552911261 Ba2700fdacbb816eaf94ffa8a5400c2d

LƯU Ý:

  • Tên gọi chi tiết các khóa học cụ thể được trình bày bên dưới (Bàng A – F).
  • Nội dung chi tiết từng khóa học cụ thể sẽ được cập nhật và trình bày ở các LINK đính kèm…
  • Giấy chứng nhận sau các khóa học (A – F): học viên sẽ được nhận: GCN do Học viện HSE-SPED cấp, phù hợp theo quy định pháp luật và theo nội dung từng khóa học (có thông tin về giảng viên trực tiếp giảng dạy & đại diện pháp nhân công ty)