Z4841553292870 D772f05156bd0115c2a881b8e9b46557

LƯU Ý:

 • Tên gọi chi tiết các khóa học cụ thể được trình bày bên dưới (Bàng G – K).
 • Nội dung chi tiết từng khóa học cụ thể sẽ được cập nhật và trình bày ở các LINK đính kèm…
 • Giấy chứng nhận sau các khóa học (G – K): học viên sẽ được nhận GCN do Học viện HSE-SPED cấp, phù hợp theo quy định pháp luật và theo nội dung từng khóa học (có thông tin về giảng viên trực tiếp giảng dạy & đại diện pháp nhân công ty)

Các khoá đào tạo này bao gồm các modules riêng lẻ, hỗ trợ, bổ sung cho nhau, cụ thể (G1 – G4):

 • G1- Các khóa đào tạo cá nhân (ĐẶC BIỆT – TRUYỀN NGHỀ) về HSE ứng dụng
 • G2- Các khóa đào tạo cá nhân (nâng cao) nghiệp vụ, kỹ năng về HSE ứng dụng
 • G3- Các khóa đào tạo cá nhân/ doanh nghiệp (nâng cao) về HSE chuyên ngành/đặc thù
 • G4- Các khóa đào tạo cá nhân/ doanh nghiệp (nâng cao) về HSE chuyên đề – ứng dụng

Tên gọi chi tiết các khóa học cụ thể được trình bày bên dưới (Bàng G1 – G4).
Nội dung chi tiết từng khóa học cụ thể sẽ được cập nhật và trình bày ở các LINK đính kèm…
Giấy chứng nhận sau các khóa học (G1 – G4): học viên sẽ được nhận:

 1. GCN do Học viện HSE-SPED cấp, phù hợp theo quy định pháp luật và theo nội dung từng khóa học (có thông tin về giảng viên trực tiếp giảng dạy & đại diện pháp nhân công ty); hoặc/và…
 2. GCN đã tham gia huấn luyện ATVSLĐ (nhóm 1,2) do Công ty liên kết (Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ hạng C) cấp, phù hợp theo nội dung từng khóa học, theo quy định pháp luật.

Các khoá đào tạo này bao gồm các modules riêng lẻ, hỗ trợ, bổ sung cho nhau, cụ thể (H1 – H3):

 • H1- Huấn luyện ATVSLĐ cho doanh nghiệp  theo quy định pháp luật (NĐ 140/2018;  44/2016)
 • H2- Các khóa đào tạo cá nhân/ doanh nghiệp (nâng cao) về nghiệp vụ, kỹ năng ATVSLĐ
 • H3- Các khóa đào tạo cá nhân/ doanh nghiệp (nâng cao) về ATVSLĐ chuyên đề – ứng dụng
 

H1. Huấn luyện An toàn VSLĐ cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật (NĐ 140/2018/NĐ-CP; NĐ 44/2016) …

Lưu ý: Để nâng cao hiệu quả các khoá huấn luyện An toàn VSLĐ” theo NĐ 140/2018/NĐ-CP (v/v  sửa đổi NĐ số 44/2016/NĐ-CP), học viên và doanh nghiệp cần lưu ý các thông tin sau:

 

A-ĐỐI TƯỢNG, THỜI LƯỢNG, GIẤY CHỨNG NHẬN:

 

B- NỘI DUNG HUẤN LUYỆN:

 

H2-  Các khóa đào tạo cá nhân/DN (nâng cao) về nghiệp vụ, kỹ năng ATVSLĐ:

 • Tên gọi chi tiết các khóa học cụ thể được trình bày bên dưới (Bàng H2).
 • Nội dung chi tiết từng khóa học cụ thể sẽ được cập nhật và trình bày ở các LINK đính kèm…
 • Giấy chứng nhận sau các khóa học (H2): học viên sẽ được nhận:
  • a/ GCN do Học viện HSE-SPED cấp, phù hợp theo quy định pháp luật và theo nội dung từng khóa học (có thông tin về giảng viên trực tiếp giảng dạy & đại diện pháp nhân công ty); hoặc/và…
  • b/ GCN đã tham gia huấn luyện ATVSLĐ (nhóm 1,2) do Công ty liên kết (Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ hạng C) cấp, phù hợp theo nội dung từng khóa học, theo quy định pháp luật.

 

H3- Các khóa đào tạo cá nhân/DN (nâng cao) về ATVSLĐ chuyên đề – ứng dụng

 • Tên gọi chi tiết các khóa học cụ thể được trình bày bên dưới (Bàng H3).
 • Nội dung chi tiết từng khóa học cụ thể sẽ được cập nhật và trình bày ở các LINK đính kèm…
 • Giấy chứng nhận sau các khóa học (H3): học viên sẽ được nhận:
  • a/ GCN do Học viện HSE-SPED cấp, phù hợp theo quy định pháp luật và theo nội dung từng khóa học (có thông tin về giảng viên trực tiếp giảng dạy & đại diện pháp nhân công ty); hoặc/và…
  • b/ GCN đã tham gia huấn luyện ATVSLĐ (nhóm 1,2) do Công ty liên kết (Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ hạng C) cấp, phù hợp theo nội dung từng khóa học, theo quy định pháp luật.

THAM KHẢO:

Các khóa đào tạo/huấn luyện ATVSLĐ tại DN đã triển khai do giảng viên BkHSE đã trực tiếp tham gia (liên kết với các Trung tâm, ng ty huấn luyện ATVSLĐ với nhiệm vụ GV thỉnh giảng huấn luyện/đào tạo  về HSE, An toàn VSLĐ, An toàn Hóa chất theo quy định pháp luật và  yêu cầu doanh nghiệp.

Các khoá đào tạo HSE bao gồm các modules riêng lẻ, cụ thể (I1 – I3):

 • I1- Huấn luyện doanh nghiệp về An toàn Hóa chất (nhóm 1, 2, 3) theo quy định pháp luật.
 • I2- Các khóa đào tạo cá nhân/DN (nâng cao) về An toàn Hóa chất theo chuyên đề.
 • I3- Các khóa đào tạo cá nhân/DN (nâng cao) về An toàn Hóa chất theo chuyên ngành.
 

I1-  Huấn luyện doanh nghiệp về An toàn Hóa chất (nhóm 1, 2, 3) >> theo NĐ 113/2017 + NĐ 09/VBHN (09/03/2020)

 • Tên gọi chi tiết các khóa học cụ thể được trình bày bên dưới (Bàng I1).
 • Nội dung chi tiết từng khóa học cụ thể sẽ được cập nhật và trình bày ở các LINK đính kèm…
 • Giấy chứng nhận sau khóa học An toàn Hóa chất tại DN (I1): học viên sẽ được nhận GCN đã tham gia huấn luyện An toàn Hóa chất (nhóm 1,2,3) do Công ty liên kết (Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ hạng C) cấp, phù hợp theo nội dung từng khóa học, theo quy định pháp luật.
 • Giảng viên huấn luyện: do thầy Bảo BkHSE cùng các giảng viên và trợ giảng phù hợp.

 

 

I2- Các khóa đào tạo cá nhân / doanh nghiệp (nâng cao) về An toàn Hóa chất theo chuyên đề.

 • Tên gọi chi tiết các khóa học cụ thể được trình bày bên dưới (Bàng I2).
 • Nội dung chi tiết từng khóa học cụ thể sẽ được cập nhật và trình bày ở các LINK đính kèm…
 • Giấy chứng nhận sau các khóa học (I2): học viên sẽ được nhận:
  • a/ GCN do Học viện HSE-SPED cấp, phù hợp theo quy định pháp luật và theo nội dung từng khóa học (có thông tin về GV trực tiếp giảng dạy & đại diện pháp nhân công ty); hoặc/và…
  • b/ GCN đã tham gia huấn luyện An toàn Hóa chất (nhóm 1,2,3) do Công ty liên kết (Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ hạng C) cấp, phù hợp theo nội dung từng khóa học, theo quy định pháp luật.
 • Giảng viên huấn luyện: do thầy Bảo BkHSE cùng các giảng viên và trợ giảng phù hợp.

 

I3- Các khóa đào tạo cá nhân/doanh nghiệp (nâng cao) về An toàn Hóa chất theo chuyên ngành/ đặc thù:

 • Tên gọi chi tiết các khóa học cụ thể được trình bày bên dưới (Bàng I3).
 • Nội dung chi tiết từng khóa học cụ thể sẽ được cập nhật và trình bày ở các LINK đính kèm…
 • Giấy chứng nhận sau các khóa học (I3): học viên sẽ được nhận:
  • a/ GCN do Học viện HSE-SPED cấp, phù hợp theo quy định pháp luật và theo nội dung từng khóa học (có thông tin về GV trực tiếp giảng dạy & đại diện pháp nhân công ty); hoặc/và…
  • b/ GCN đã tham gia huấn luyện An toàn Hóa chất (nhóm 1,2,3) do Công ty liên kết (Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ hạng C) cấp, phù hợp theo nội dung từng khóa học, theo quy định pháp luật.
 • Giảng viên huấn luyện: do thầy Bảo BkHSE cùng các giảng viên và trợ giảng phù hợp.

 • Tên gọi chi tiết các khóa học cụ thể được trình bày bên dưới (Bàng J).
 • Nội dung chi tiết từng khóa học cụ thể sẽ được cập nhật và trình bày ở các LINK đính kèm
 • Giấy chứng nhận sau các khóa học ISO (J): học viên sẽ được nhận:GCN do Học viện HSE-SPED cấp, phù hợp theo quy định pháp luật và theo nội dung từng khóa học (có thông tin về giảng viên trực tiếp giảng dạy & đại diện pháp nhân công ty)

Các khoá đào tạo này bao gồm các modules riêng lẻ, hỗ trợ, bổ sung cho nhau, cụ thể (K1 – K4):

 • K1- Các khóa đào tạo về Quản lý Môi trường cơ bản (ngắn hạn, nâng cao)
 • K2- Các khóa đào tạo về Nghiệp vụ Quản lý Môi trường (ngắn hạn, nâng cao)
 • K3- Các khóa đào tạo về Quản lý Môi trường chuyên đề (ngắn hạn, nâng cao)
 • K4- Các khóa đào tạo về Quản lý Môi trường ứng dụng (ngắn hạn, nâng cao)

Tên gọi chi tiết các khóa học cụ thể được trình bày bên dưới (Bảng K1 – K4).
Nội dung chi tiết từng khóa học cụ thể sẽ được cập nhật và trình bày ở các LINK đính kèm…
Giấy chứng nhận sau các khóa học này: học viên sẽ được nhận GCN do Học viện HSE-SPED cấp, phù hợp theo quy định pháp luật và theo nội dung từng khóa học (có thông tin về giảng viên trực tiếp giảng dạy & đại diện pháp nhân công ty)