LƯU Ý CHUNG

Các khóa học được triển khai bởi Học viện HSE-SPED (HSE-SPED School, BkHSE Co., Ltd.), là một bộ phận quan trọng phụ trách lĩnh vực tư vấn và đào tạo do công ty BkHSE thành lập từ thàng 5/2023.(SPED:  Sustainable Personal and Enterprise Development – Phát triển Cá nhân và Doanh nghiệp bền vững.)

Học viên cá nhân và doanh nghiệp cần lưu ý các nội dung/ hướng dẫn/ thông tin quan trọng về các khoá đào tạo do Học viện HSE-SPED tổ chức, cụ thể như sau: